Urząd Gminy Jemielnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jemielnica

                                                                                               Jemielnica, dnia 05.06.2017r.

Znak sprawy 34 /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica– VIII nabór”
 ( nazwa rodzaju zamówienia )

        o wartości poniżej 30 000 euro netto

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jemielnica

47-133 Jemielnica

ul. Strzelecka 67

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jemielnica w zakresie:
 • odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych z 16 miejsc szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została oszacowana na ok 22,03 Mg (tj. ok. 1 468,86 m2),
 • demontażu płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych 13 obiektów, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych, szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została oszacowana na około 11,43 Mg (tj. ok. 762.1  m2),
 1. Ilości odpadów o których mowa w pkt. 1)a i 1)b nie zostanie zwiększonaa właściciel w przypadku wystąpienia większej ilości odpadów na nieruchomości pokryje koszty we własnym zakresie.
 2. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego  wykaz nieruchomości  z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych oraz demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo-cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w szczególności zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089);
 1. Wykonawca zobowiązany jest realizując zamówienie posiadać:
 • zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),
 • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2010r. nr 185 poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)                                                       
 1. Wykonawca zobowiązany jest:
 • do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być uzgodniony z właścicielem nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia  11.09.2017r. Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram sporządzony prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
 • organowi nadzoru budowlanego,
 • okręgowemu inspektorowi pracy,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu

przedmiotowe zgłoszenia wymagać będą weryfikacji przez Zamawiającego

 • zabezpieczyć teren, na którym wykonywane będą prace rozbiórkowe przed dostępem osób postronnych i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zdjąć materiały zawierające azbest z dachu (powstałe odpady winne być utrzymywane w stanie wilgotnym do momentu ich opakowania w specjalne worki lub folie),
 • ułożyć na paletach i zapakować odpady w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestowych do atmosfery,
 • po zakończeniu robot teren dokładnie oczyścić z pyłu i drobnych, połamanych elementów azbestu,
 • zebrane odpady gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzonych prac do momentu ich odbioru,
 • zdeponować odpady na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie,
 • dla każdej nieruchomości, zważyć przed załadunkiem w obecności właściciela nieruchomości wagę odbieranego materiału zawierającego azbest. Protokół z pomiarów musi zostać podpisany przez właściciela nieruchomości. Waga materiału zawierającego azbest, odebranego z danej nieruchomości musi ponownie zostać określona przez zdeponowaniem na składowisku.
 • po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem, dostarczyć Zamawiającemu:
 • karty przekazania odpadów na odpowiednie składowisko wraz z ich zestawieniem sporządzonym wg, wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego określające: dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest, wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości,
 • oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • protokoły odbioru spisane przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, zawierające co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię zdemontowanych lub zebranych i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 162 poz. 1089), o którym mowa w b) np. potwierdzenie nadania.
 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robot. W tym celu wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zmawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 2. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej i środków własnych właścicieli nieruchomości.
 3. Sposób obliczenia ceny:

Cena brutto (obliczona na potrzeby porównania ofert) jest sumą iloczynów cen jednostkowych brutto za wykonanie danej czynności, określonej w poniższej tabeli:

 

Lp.

Symbol

Rodzaj usługi

Szacowana wielkość

1.

Pa

odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych

22,03 Mg

2.

Da

demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych

11,43 Mg

 

Cena oferty = C1 * Pa + C2 * Da

 

Gdzie C1 i C2 to ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
 2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielenia punktów za cenę oferty - Pi:          

Wzór.jpeg

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki i zawiera najniższą cenę brutto

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11 .09.2017 r. zgodnie z szczegółowym harmonogramem prac.

Wykonanie zamówienia uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pochodzących z „Programu przeznaczenia środków WFOŚ i GW na dofinansowanie działań  z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa opolskiego

 1. Termin płatności – zgodnie z zapisami umowy
 2. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunkiem wejścia w życie postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

 1. Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, lub osobę do tego upoważnioną. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2017r.  w formie:

 1. Pisemnej ( osobiście, listownej ) na adres: Urząd Gminy Jemielnica

         47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67

 1. Faxem na numer: 77 46 23 510
 2. W wersji elektronicznej na email:

PDFZapytanie ofertowe.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 - Szczegółowy harmonogram prac.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2.pdf
  XLSZałącznik nr 2.xls
 3. DOCZałącznik nr 3.doc
  PDFZałącznik nr 3.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4.doc
  PDFZałącznik nr 4.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6.doc
  PDFZałącznik nr 6.pdf
 7. DOCXZałącznik nr 7 - Formularz ofertowy.docx
  PDFZałącznik nr 7 - Formularz ofertowy.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2017
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  05-06-2017 15:43
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 898
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 9863788
W tym miesiącu: 53
W tym dniu: 2

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×