Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2020 r.

Na postawie § 6 Zarządzenia Nr 113/20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2020 r.” przedstawiam informację o wynikach konsultacji Programu.

Zapisy art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1123) stanowią, iż projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wymaga opinii określonych w ustawie podmiotów, a podmioty te mają 21 dni na wydanie stosownej opinii. Brak opinii w tym czasie uznaje się za akceptację przesłanego programu.  

Podmiotami wymienionymi w ustawie są:

  1. właściwy powiatowy lekarz weterynarii;
  2. dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na obszarze gminy;
  3. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2020 r. przekazano zatem w dniu 5 marca 2020 r.

  1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich;
  2. Nadleśnictwu Rudziniec;
  3. Kołu łowieckiemu Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich;
  4. Kołu Łowieckiemu BÓR KATOWICE w Dąbrówce,

oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Z uwagi na brak wiedzy, które z działających na obszarze gminy stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych mają w swoich statutach zapisy o ochronie zwierząt informację o konsultacjach programu i projekt programu udostępniono na stronie internetowej gminy w dniu 5 marca 2020 r.

Konsultacje na stronie internetowej gminy rozpoczęto 5 marca 2020 r., zatem termin na zgłaszanie uwag do programu minął 26 marca 2020 r. W tym terminie, żadnych uwag do projektu programu stowarzyszenia i organizacje pozarządowe nie zgłosiły.

Pozytywnie i bez uwag, w terminie 21 dni od dnia doręczenia pism adresatom, program zaopiniowały:

  1. Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Opolskich – 6 marca 2020 r.;
  2. Nadleśnictwo Rudziniec – 27 marca 2020 r.;
  3. Koło Łowieckie BÓR KATOWICE - 17 marca 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich, nie wydał opinii o projekcie do dnia dzisiejszego. Termin na wydanie opinii minął 30 marca 2019 r.

Brak opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich w wyznaczonym terminie uznano za akceptację przesłanego programu.  

Zgodnie z 5 ust. 2 cyt. wyżej Zarządzenia Wójta, w przypadku braku uwag, projekt Programu w wersji pierwotnej zostanie przedłożony Radzie Gminy Jemielnica na najbliższej Sesji.

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta

Jemielnica, dnia 2020-03-31