Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Siedziba - budynek Urzędu Gminy w Jemielnicy
ul. Strzelecka 67
czynny od poniedziałku - piątku
godz. od godz. 7.30 – 15.30
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej .
A zatem do Ośrodka Pomocy Społecznej /OPS/ mogą zgłaszać się po pomoc osoby , które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc ta przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski.
- Posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują również zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej
Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy
Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób, w tym m.in.:
-organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych
-pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne
-organizują poradnictwo prawne i psychologiczne
- załatwiają sprawy związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej oraz zakładach opieki leczniczej
- udzielają pomocy finansowej i rzeczowej

POMOC FINANSOWA – zasiłki
Problem /przeznaczenie zasiłku
Typ zasiłku
koszt zakupu leków , leczenia
remont mieszkania
kupno opału, odzieży
pobyt dziecka w żłobku /przedszkolu
koszty pogrzebu
straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej
ekonomiczne usamodzielnienie
bilet kredytowy
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej np. odzież, opał, materiały budowlane Zasiłek celowy i celowy specjalny
-długotrwała choroba
-niepełnosprawność
-brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny
-możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Zasiłek okresowy i specjalny zasiłek okresowy
Zasiłek stały
Całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego Zasiłek stały
O pomoc finansową mogą starać się osoby które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej
Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków to trudna sytuacja życiowa . osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności: z ubóstwem sieroctwem, bezdomnością , bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, wielodzietność, klęska żywiołowa i ekologiczna itp.
Drugi warunek – to trudna sytuacja finansowa
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie mieszkającej i gospodarującej należy sumować wszystkie dochody z ostatniego miesiąca tj. / dochód netto/ czyli bez podatku, i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A zatem można starać się o zasiłek jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie 0d 1 maja 2004 r. jest to 461 zł na miesiąc.
Osoba ubiegająca się o pomoc a mieszka z rodziną wówczas należy przedłożyć dochody netto wszystkich członków rodziny.
Z wnioskiem/ podaniem/ wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy.
Po otrzymanym zgłoszeniu pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedza osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc w miejscu zamieszkania lub pobytu i sporządza szczegółowy wywiad środowiskowy w którym opisuje strukturę rodziny , sytuację mieszkaniową, zawodową, zdrowotną/ czy występuje niepełnosprawność bada sytuację osób niepełnosprawnych , czy w rodzinie występuje przewlekła choroba /, stałe miesięczne dochody i wydatki rodziny, możliwość uzyskania alimentacji od osób do tego zobowiązanych, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących/ dot. funkcjonowania rodziny, konfliktów, czy występuje przemoc w rodzinie, uzależnienia itp. Po sporządzeniu wywiadu ustala sytuację danej rodziny jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia .Natomiast w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni.
Sytuację osobistą , rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów :
- dowodu osobistego
- decyzji organu rentowego przyznająca świadczenie
- orzeczenie komisji ds. ustalenia niepełnosprawności
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /dzieci które nie ukończyły 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego/
- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia /dochód netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
- dowód otrzymania renty lub emerytury
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
- zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki.
- Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną , utracie statusu osoby bezrobotnej , o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych , dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
- Oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
- Oświadczenie o stanie majątkowym

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej .Prawo wniesienia odwołania składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem organu który ją wydał.
- Pracownicy OPS prowadzą bieżącą ewidencję i kompletują przepisy prawne
- Systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego
- Opracowywanie projektów decyzji zgodnie z wymogami formalno-prawnymi
- Opracowywanie rocznych planów pracy
- Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wnioskowanie w sprawach o przyznanie pomocy.
- Pracownicy tut. OPS udzielają pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych klientów m.in. załatwianie spraw emerytalno-rentowych, dowodów osobistych, rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego , środków pomocniczych itp.
- Systematycznie współpracują z Policją głównie dot. przemocy w rodzinie oraz zakładanie tzw. Niebieskich Kart
- Praca socjalna z rodzinami wielodzietnymi, niepełnymi z problemami alkoholowymi
- Współpraca z PFRON oddział Opolski
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie w zakresie ubiegania się o refundację : środków pomocniczych /cewniki/ aparaty słuchowe, buty ortopedyczne itp.
- Systematycznie jest przeprowadzana alimentacja na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy finansowej tut, OPS
- Przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w środowisku dotyczących właściwego wykorzystywania przyznanych środków finansowych

- Współpraca z Stacją Opieki Caritas w Jemielnicy
- Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Współpraca z Szpitalem Rejonowym w Strzelcach Op.
- Współpraca z Prokuraturą oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Op.
Współpraca z innymi instytucjami oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju w sprawie udzielanie różnego rodzaju świadczeń osobom i rodzinom a przebywającym czasowo na terenie tut. gminy oraz wystawianie not obciążeniowych za udzielone świadczenia.


Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej realizowane na terenie gminy Izbicko
- Zbiórka odzieży używanej
- Meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego
- Organizowanie jednodniowych wycieczko-pielgrzymek dla mieszkańców gminy
- Organizowanie wigilii dla osób samotnych
- Przy współpracy z Wójtem przygotowywanie upominków dla mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 90 rok życia i wiecej
- Organizowanie pomocy żywnościowej dla schroniska dla bezdomnych ,,Barka,, w Błotnicy Strzeleckiej

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jemiemielnicy kieruje Kierownik Ośrodka
– Pani Maria Czyż
Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest trzech starszych pracowników socjalnych.


Obsługa komputera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy realizuje wszystkie świadczenia finansowe w systemie ,,POMOST"

/m.in. rejestracja wniosków, wywiady, decyzje, listy wypłat, sprawozdawczość/


Prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy - główny księgowy Katarzyna Konieczna
- Sporządzanie list płac wynagrodzeń, oraz segregowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania wypłaty
- Miesięczne sporządzanie list płac przyznanych zasiłków
- Segregowanie dokumentacji stanowiącej podstawę ustalenia wysokości zasiłków, oraz prowadzenie kart zasiłkowych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji należnych pracownikom wynagrodzeń/ karty wynagrodzeń/
- Sporządzanie poleceń przelewu
- Przygotowanie danych do sprawozdań na podstawie wyników analitycznych urządzeń księgowych
- Sporządzanie sprawozdań operatywnych o wydatkach budżetowych , oraz sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia/ odrębnie dla zadań własnych i zleconych
- Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne i fundusz pracy
- Obliczanie , pobieranie i terminowe wypłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy, właściwego urzędu skarbowego
- Sporządzanie w okresach miesięcznych i rocznych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy oraz wykazów pobranych zaliczek
- Kompletowanie w porządku chronologicznym i oznaczenie numerem dowodów księgowych, sprawdzanie ich prawidłowości, oraz sprawdzanie dowodów pod względem rachunkowo – formalnym
- Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej i księgowanie zaszłości finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie zestawienia sald kont syntetycznych, oraz obrotów tych kont w okresach miesięcznych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji kont zespołu 2 – rachunki i roszczenia
- Kompletowanie i przygotowanie do wypłaty dowodów kasowych
- Załatwianie bieżącej korespondencji
- Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych
- Rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek terminowych
- Ustalanie wysokości płac dla celów zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.
- Wydawanie zaświadczeń
- Wstępna kontrola wszystkich operacji gospodarczych związanych z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem na stan Ośrodka środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
- Kontrola wszystkich operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowości poprzez sprawdzanie prawidłowości zapisów księgowych
- Kontrola kasy, czuwanie nad gospodarką kasową, podpisywanie czeków, i przelewów/
- Obsługa komputera dot. księgowości budżetowej /program płatnik/


Jemielnica dnia 2.09.2005