Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  IB.271.15.2014

Nazwa zadania:     Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 231672 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym  2014 – 2015 (tj. od 01.09.2014r. do 26.06.2015r.) do szkół specjalnych, na dwóch trasach:

1). TRASA I:

Dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych – chłopców, z miejsca ich zamieszkania
do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem:

- uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Łaziska, ul. Leśna;

- uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Jemielnica, ul. Korfantego.

2). TRASA II.

Dowóz 1 uczennicy niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną: upośledzenie umysłowe stopnia znacznego i niepełnosprawność ruchowa, z miejsca zamieszkania,
tj. z Jemielnicy, ul. Stawowa do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. Czarna 2.

 1. Wykonawca zadania w czasie dowozu musi zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla wyżej wymienionych uczniów niepełnosprawnych – uwzględniając ich rodzaj niepełnosprawności, tak aby dowóz odbywał się w sposób bezpieczny dla przewożonych osób.
 2. Wykonawca zapewnia opiekę ww. uczniom w trakcie dowozu tj. od momentu odbioru od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania nauczycielowi/opiekunowi w placówce oraz w trakcie odwozu tj. od momentu odbioru od nauczyciela/opiekuna w placówce do momentu przekazania rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 3. Uczniowie dojeżdżający na obydwu trasach posiadają wystarczającą sprawność ruchową,
  aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone
  w pasy bezpieczeństwa.
 4. Wykorzystane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania:

- posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu

- posiadać aktualne ubezpieczenie OC

- posiadać aktualne ubezpieczenie  NNW

 1.  Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, tak aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach od godziny rozpoczynania lekcji (każdego dnia od godz. 8.00)  Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Imienna lista przewożonych uczniów wraz z dokładnymi adresami zamieszkania zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Plan zajęć w szkole zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu planu zajęć przez szkołę. O ewentualnych zmianach planów zajęć, Wykonawca zostanie poinformowany (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez rodziców uczniów.
 2. Przewidywana liczba dni dowozu wynosi 189 dni.
 3. Podczas realizacji zamówienia zabrania się transportu osób trzecich.
 4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej  50 000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 5. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
 6. Wymagania stawiane wykonawcy:
 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 2. Zapewnienie opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania  i wysiadania oraz przejazdu i postoju środka transportu oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu podczas transportu oraz podczas postoju,
 3. Pomoc dzieciom w trakcie wsiadania  wysiadania,
 4. Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz punktualność dowozów,
 5. Zapewnienie w razie wystąpienia awarii sprzętu zastępczego środka transportu o równoważnym standardzie technicznym.
 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi wykazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należny oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia w takiej ilości aby wystarczyła ona do obsługi bieżącej tras oraz dodatkowo jednego pojazdu na wypadek konieczności zastąpienia innego, który uległ awarii.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Joachim Jelito

            Wójta Gminy Jemielnica

__________________________________

                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (3,42MB)


PDFSIWZ.pdf (8,47MB)

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (52,50KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (91,23KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf (61,26KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc (28,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf (29,38KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.doc (41,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.pdf (41,35KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc (34,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.pdf (28,97KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc (26,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.pdf (29,75KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (37,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (30,32KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.doc (29,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.pdf (22,47KB)