Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.07.2015

Nazwa zadania:   Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 202516 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

   V   

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Postępowanie prowadzone jest w konwencji „zaprojektuj i wykonaj”.
  2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak  również wszelkie dostawy, prace budowlano – montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 40 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby własne, obejmujących:
  1. 1 mikroinstalację prosumencką  na budynku użyteczności publicznej Budynek Gimnazjum Publicznego w Jemielnicy, ul. Szkolna 2a, Jemielnica, numer działki: 223 o łącznej mocy 20kwp oraz
  2.  1 mikroinstalacje prosumenckią, na budynku użyteczności publicznej Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, ul. Szkolna 2, Jemielnica, numer działki: 224 o łącznej mocy 20kwp na terenie Gminy Jemielnica
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsca wykonania i wymagane minimalne parametry instalacji zawarte są w załącznikach nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) i nr 3 (program funkcjonalno-użytkowy) do SIWZ.
  2. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, za jakie uznaje się wykonanie mikroinstalacji.
  3. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.
  4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
  5. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013 w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku przekroczenia ostatecznego terminu wykonania zadania, o którym mowa w punkcie IV SIWZ.
  6. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
  7. Zastosowanie materiałów:
    1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
    2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
    3. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.
    4. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.20.00-5, 45.26.12.15-4, 45.31.12.00-2, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.33.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył montaże instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 40 kW, w tym co najmniej jedną wykonaną w programie finansowanym ze środków publicznych (fakt ten należy udokumentować).

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zmówienia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje: - co najmniej 1 kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową z izby budowlanej lub równoważną; - co najmniej 1 kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi o zakresie i rodzaju odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową z izby budowlanej lub równoważną. - co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjnej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową z izby budowlanej lub równoważną; - co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową z izby budowlanej lub równoważną; - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Zamawiający żąda opisów (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, karty katalogowe-specyfikacje techniczne) pochodzących od producentów oferowanych urządzeń, poświadczonych przez Wykonawcę, pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w tym w szczególności: - oświadczenie producenta o gwarancji mocy dla oferowanych paneli PV- nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach, - oświadczenie producenta o testowaniu oferowanych paneli PV (test parametrów elektrycznych i zdjęcia w podczerwieni), - certyfikat producenta na zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80%, - certyfikat producenta potwierdzający RTI (Relative Thermal Index) folii spodniej nie mniej niż 105 °C, - certyfikat IEC 61215 oraz ICE 61730 dla oferowanych paneli PV - wyniki badania odporności na rozerwanie ramy >1 kN oferowanych paneli PV, - wyniki badań wytrzymałościowych dla oferowanych profili solarnych (wytrzymałość na odkształcenia na odcinku 80cm oraz wytrzymałość na wyrwanie mocowania), - certyfikat producenta dla oferowanych profili solarnych na wykonanie z materiału wg normy PN-EN 515: 1996 o jakości T5 aluminium 6005, - protokół transmisji danych dla oferowanych inwerterów, w celu potwierdzenia, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Szczegółową specyfikację oferowanych instalacji- wypełnioną i podpisaną przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- W przypadku wystąpienia podwykonawców, wykaz prac, które zamierza się powierzyć podwykonawcom - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że Wykonawca planuje samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 98
  • 2 - Okres gwarancji jakości - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 7..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Piotr Pyka
Zastępca Wójta Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


Zawiadomienie o unieważnieniu - Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy

PDFZawiadomienie o unieważnieniu - Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy.pdf (626,77KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (3,82MB)


PDFSIWZ.pdf (10,81MB)

  1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (50,00KB)
    PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (39,63KB)
  2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiaru zamówienia.doc (56,00KB)
    PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiaru zamówienia.pdf (64,14KB)
  3. PDFZałącznik nr 3 - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf (392,34KB)
  4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc (28,00KB)
    PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf (29,73KB)
  5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (36,50KB)
    PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (35,97KB)
  6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc (35,50KB)
    PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf (31,58KB)
  7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.doc (26,50KB)
    PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.pdf (29,61KB)
  8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (27,00KB)
    PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (28,51KB)
  9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5.doc (29,00KB)
    PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5.pdf (22,34KB)
  10. DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (36,00KB)
    PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf (22,46KB)
  11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (93,19KB)
  12. DOCZałącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja oferowanych instalacji.doc (30,50KB)
    PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja oferowanych instalacji.pdf (27,17KB)