Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.11.2015

Nazwa zadania:   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 305838 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica - siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy. Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-5, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł słownie dziesięć tysięcy złotych i 00/100 groszy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże że spełnia wymogi uprawniające do: a) prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) prowadzenia transportu odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 50 ust.3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, c) odbierania od właścicieli nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 •  
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych (kod 20 03 01) od właścicieli nieruchomości o łącznej ilości co najmniej 600 Mg.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- W przypadku wystąpienia podwykonawców, wykaz prac, które zamierza się powierzyć podwykonawcom - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że Wykonawca planuje samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Poziom recyklingu - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 2.1. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 2.2. Dopuszcza się możliwość zmian harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, w szczególności w przypadku zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 2.3. Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 2.4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian sposobu realizacji świadczenia, opisanego w SIWZ, bezwzględnie nie wykraczające poza zakres przedmiotu zmówienia, wpływających na usprawnienie procesu realizacji usługi. 2.5. Dopuszcza się możliwość bieżącej modyfikacji zestawienia nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. 2.6. Dopuszcza się zmianę wskazanej w umowie Regionalne Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na wniosek wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (923,27KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (482,60KB)


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf (486,83KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (3,51MB)

PDFSIWZ.pdf (10,48MB)

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (84,80KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel.pdf (94,42KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.doc (62,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.pdf (67,00KB)
 4. PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf (85,87KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc (27,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf (29,50KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług.doc (40,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług.pdf (38,96KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (26,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (28,38KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.doc (28,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.pdf (22,16KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (36,00KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf (22,31KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXV.156.13 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (198,58KB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXVIII.190.13 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf (1,25MB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf (202,91KB)