Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.13.2015

Nazwa zadania:  Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica

Numer ogłoszenia: 306428 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica."

Wspólny Słownik zamówień (CPV):  09310000-5 energia elektryczna

2. Przedmiot zamówienia obejmuje  "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica."

3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej  stanowi  załącznik nr 9 do SIWZ.

 1. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
 2. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 3. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
  1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
   i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia
  2. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę „Zmiany sprzedawcy” dla poszczególnych PPE, w terminach umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w planowanym czasie.
  3. Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. Podstawowe informacje:

Wspólny Słownik Zamówień

09310000-5

(Elektryczność)

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną

36

Całkowita moc umowna [kW]

113,58

Grupa taryfowa wg OSD

O12/C12b

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów

TAURON Dystrybucja

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]

638

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy

kolejna zmiana

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego

1.TAURON Dystrybucja –na czas nieokreślony

2. ENEA Spółką Akcyjną – umowa do dn.31.12.2015r. na zakup energii elektrycznej

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii

Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych

Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo i jego zakres  jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 3

Informacja o płatnikach

Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energię elektryczną

Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania

1

 

8. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy  zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

 

9. Wykonawca powinien wskazać  w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował: - co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 0,6 GWh.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ. SIWZ.potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie:

1) Zmiana miejsca dostawy,

2) Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii.

3) Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do dnia 31.12.2017r.

4) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,

6) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,

7) Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia, c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,27MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (637,99KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (3,20MB)
PDFSIWZ.pdf (7,12MB)

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (43,00KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.pdf (76,18KB)
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc (27,00KB)
  PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy.pdf (28,54KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc (26,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy.pdf (26,72KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (36,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.pdf (32,88KB)
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.pdf (116,89KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (31,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.pdf (22,30KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o posiadaniu GUD.doc (28,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o posiadaniu GUD.pdf (38,36KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (40,74KB)
 9. XLSZałącznik nr 9 do SIWZ.xls (30,50KB)