Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW


Od 16 marca br. z zachowaniem reżimu sanitarnego powraca stacjonarna praca punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Gminy Jemielnica. Dotychczasowe porady prawne za pomocą środków porozumiewania na odległość (telefonicznie, email) zostają nadal utrzymane.

Zapisów na porady można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 77 440 17 97 przez email:   bądź za pomocą systemu teleinformatycznego https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki

Stacjonarna nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Jemielnica udzielana będzie w każdą środę w godzinach od 11:30 do 15:30

 

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Uwaga. Zmiany w sposobie funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania, Zarządzeniem Nr 3/2022 Starosty Strzeleckiego z dnia 20 stycznia 2022 r., zawieszono stacjonarną działalność punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu strzeleckiego.

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie ze względów bezpieczeństwa będzie udzielanie wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e- mail, komunikator internetowy).

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 77 4401797, przez e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl bądź za pośrednictwem systemu informatycznego pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta


Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Jemielnica jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. Strzeleckiej 67  w środy w godzinach 11.30- 15.30  – lokal oznaczony nr 6  (sala posiedzeń – I piętro w budynku administracyjnym nr 2).  W razie  konieczności udzielania pomocy prawnej osobom z niepełnosprawnościom ruchową porada prawna zostanie udzielona w lokalu oznaczonym nr 1 (budynek administracyjny nr 1).

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zapisów można dokonać:

 • telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach z wyłączeniem dni wolnych od pracy:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00;
 • wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30;
 • piątek: 7.30 – 14.00;
 • online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Informacje na temat funkcjonowania pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego: http://bip.powiatstrzelecki.pl/3910/432/2021.html.

Przed udaniem się do punktu poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny (tel. 77 440 17 97) w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów, ponieważ w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Kto może skorzystać z pomocy?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

NPP1.jpeg

WAŻNE !!!

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoba ze szczególnymi potrzebami chcąca skorzystać z nieopłatnej pomocy jest zobowiązana przekazać informację o używanym sposobie komunikowania się do Starostwa  Powiatowego w Strzelcach Opolskich co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem pod numerem wskazanym do zapisów.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NPP2.jpeg

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NPP3.jpeg


NIEODPŁATNA MEDIACJA

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzi mediację;
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO

Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 294) lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego jest udostępniona:

Informacji udziela Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich tel. 77 440 17 97.  

 Lista zawiera dane instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo:

 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu praw konsumentów,
 • z zakresu praw dziecka,
 • z zakresu praw pacjenta,
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa pracy,
 • z zakresu prawa podatkowego
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.