Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Jemielnica o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w gminie Jemielnica:

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica
o przystąpieniu do sporządzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w gminie Jemielnica:

  1. dla dz. nr 174,
  2. dla części dz. nr 280,
  3. dla części dz. nr 283.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1, w związku zart.46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jemielnica uchwał nr: XX/130/16, XX/129/16 oraz XX/131/16 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w gminie Jemielnica:

  1. dla dz. nr 174,
  2. dla części dz. nr 280,
  3. dla części dz. nr 283.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, w terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: ug@jemielnica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).


Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica