Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 46 23 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff81398c-a987-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044551/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 12:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000341/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.jemielnica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.jemielnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenie, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regularnie ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin) 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystać z miniPortalu i przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokumenty/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „dla Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu foerty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że::1. administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl ;2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl ;3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy”; 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia: 8.1. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą; 8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 8.3. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.2. Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe. o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:1) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisaniu umowy do dnia 31.12.2021r.2) Kredyt będzie przekazany w transzach na żądanie Zamawiającego na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.3) Okres karencji przy spłacie kredytu do 30.03.2022 r..4) Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 30.12.2030 roku.5) Spłata odsetek miesięczna począwszy od pierwszego miesiąca, w którym wykorzystano transzę kredytu.6) Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M i powiększona w całym okresie obowiązywania umowy, o stałą marżę Banku (do dwóch miejsc po przecinku). Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 3M w wysokości 0,21%.7) Zmiana stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek, następować będzie pierwszego dnia każdego kwartał, w kwartalnych okresach obrachunkowych, w oparciu o stawkę z 20-go dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy.8) W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M na 20-ty dzień miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M. Okres obrachunkowy, dla którego każdorazowo zostanie ustalona stopa oprocentowania kredytu będzie obowiązywał przez okres kwartału, od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa procentowa jest stała. 9) W przypadku zaprzestania notowania WIBOR stawka zmienna winna wynosić zero.10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów.11) Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy,12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat.13) Spłata kapitału nastąpi w 36 ratach kwartalnych w terminach do 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 30 grudnia każdego roku w latach 2022 - 2030 wg poniższego harmonogramu:a) 2022 rok – 700 000,00 zł w czterech równych ratach po 175 000,00 zł każda,b) 2023 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,c) 2024 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,d) 2025 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,e) 2026 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,f) 2027 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,g) 2028 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,h) 2029 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,i) 2030 rok – 600 000,00 zł w czterech równych ratach po 150 000,00 zł każda,14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat. 15) Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu naliczana i pobierana będzie proporcjonalnie od uruchomienia transz kredytu, w dniu uruchomienia transzy kredytowej.16) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.17) Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.18) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy,19) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.20) Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.21) Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.22) Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco).23) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonuje oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1896), chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 prawa bankowego, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej tj. Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł na rzecz podmiotów publicznych z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawców sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 do SWZ.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:a) Dokumentu (zezwolenia) uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej na terytorium PR w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1896), lub w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe lub inny dokument statuujący działalność bankową na terenie RP.c) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach)2) Oświadczenie o których mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ (Załącznik nr 2); 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ (Załącznik nr 3 - jeżeli dotyczy) 4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ (Załącznik nr 4 - jeżeli dotyczy). 5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy - zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 34. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców. 5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich prowadzenia zostały wskazane w rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 11:00 (po zmianie terminu)

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 13:00 (po zmianie terminu)

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17 (po zmianie terminu)

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (66,03KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (707,82KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostępna cyfrowo.pdf (274,79KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (382,75KB)


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (271,92KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 4 z dn. 13.05.2021.pdf (323,63KB)
PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 4 z dn. 13.05.2021 - dostepne cyfrowo.pdf (285,31KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 3 z dn. 07.05.2021.pdf (415,41KB)
PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 3 z dn. 07.05.2021 - dostepne cyfrowo.pdf (286,38KB)


PDF2021_BZP_00048385_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.05.2021.pdf (39,47KB)


PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 07.05.2021r..pdf (455,71KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 2 z dn. 07.05.2021.pdf (2,56MB)
PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 2 z dn. 07.05.2021 - dostepne cyfrowo.pdf (830,30KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 06.05.2021.pdf (967,49KB)
PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 06.05.2021 - dostępne cyfrowo.pdf (299,34KB)


PDF2021_BZP 00044551_01- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (114,92KB)
PDFSWZ.pdf (13,14MB)
PDFSWZ - dostępny cyfrowo.pdf (580,46KB)


  1. DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (65,50KB)
  2. DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (45,00KB)
  3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (40,00KB)
  4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc (50,50KB)
  5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,00KB)
  6. DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.doc (41,00KB)

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia